Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie ws. ogłoszenia drugiego przetargu na nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2020

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie ws. ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego.

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W PARCZEWIE
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego
Przedmiot przetargu obejmuje:
1. Nieruchomość, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2790 o pow. 0,1512 ha, objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70 110 zł brutto, w tym 23% podatku VAT, (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dziesięć złotych 00/100) wadium – 3 505,50 zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew działka nr 2790 leży na obszarze przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Nieruchomość, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2792 o pow. 0,1334 ha, objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 61 992,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT, (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych 00/100) wadium – 3 099,60 zł. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew działka nr 2792 leży na obszarze przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi roszczeniami osób trzecich i ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim oraz nie jest przedmiotem zobowiązań względem osób trzecich.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 16 grudnia 2019 r., drugi przetarg odbędzie się 24 lipca 2020 r. o godzinie 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium przelewem środków pieniężnych w ustalonej wysokości z dopisaniem nr działki, które winno być wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Parczewie nr 63 8042 0006 0000 3535 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Parczewie w terminie do dnia 20 lipca 2020 r.
Za termin uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa.
2. Przedłożenie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych lub aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących – podmiot - w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a którym przepisy przyznają zdolność prawną. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w Sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w przypadku jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpiła bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo ostatecznej ceny sprzedaży najpóźniej do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.
Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Zarząd Powiatu w Parczewie zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 pokój nr 34 lub pod nr telefonu 83 355-15-91.

Zarząd Powiatu w Parczewie

Pliki do pobrania