Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2016

I. RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie w roku 2017 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w zakresie określonym w art.3 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 II. FINANSOWANIE
Dotacja z budżetu państwa w wysokości ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. Kwota dotacji ustalona dla powiatu parczewskiego na rok 2017 wynosi 60 725,88 zł. Dotacja przekazywana będzie na warunkach określonych w umowie.

 III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

  1. Dotacja na realizację zadania przyznana zostanie na podstawie  przepisów:
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
  •  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
  • ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)

2. Warunkiem przyznania organizacji pozarządowej dotacji będzie zawarcie umowy na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 IV. TERMINY, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

1. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2017 r.  do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. Miejsce realizacji zadania: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie we wskazanych lokalach gminnych na terenie powiatu parczewskiego, zgodnie z następującym harmonogramem:

 Lokalizacja i harmonogram pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Adres punktu świadczenia pomocy prawnej

Dzień  tygodnia

Miesiąc

Godziny

Urząd Gminy Milanów

ul. Kościelna 11a

21-210 Milanów

Poniedziałek

I, III, V, VII, IX, XI

8.00 – 12.00

II, IV, VI, VIII, X, XII

9.00-13.00

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłoniu

ul. Tokarskiej 2/3

21-205 Jabłoń

Wtorek

I, III, V, VII, IX, XI

13.00-17.00

II, IV, VI, VIII, X, XII

11.30 – 15.30

Urząd Gminy Sosnowica

ul. Spokojna 10

21-230 Sosnowica

Środa

I, III, V, VII, IX, XI

8.00 – 12.00

II, IV, VI. VIII, X, XII

11.30 – 15.30

Urząd Gminy Podedwórze

Podedwórze 44

21-222 Podedwórze

Czwartek

I-XII

8.00 – 12.00

Urząd Gminy Siemień

ul. Stawowa 1b

21-220 Siemień

Piątek

I, III, V, VII, IX, XI

11.30 – 15.30

II, IV, VI, VIII, X, XII

8.00 – 12.00

3. Warunki realizacji zadania: nieodpłatnej pomocy prawnej udziela organizacja pozarządowa na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

4. Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej winno być realizowane z należytą starannością zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

V. WARUNKI I TERMINY SKŁADANIA OFERT

1. Oferty na realizację zadania należy sporządzić na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych  wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);

wzór do pobrania.

2. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, w sposób zgodny ze statutem tej organizacji lub innym dokumentem określającym sposób reprezentacji.

3. Oferty na realizację zadania należy składać w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godziny 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 (Biuro Obsługi Klienta pokój nr 28 parter)  w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę organizacji pozarządowej oraz napis o treści „ Oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017”. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Parczewie, a nie data stempla pocztowego na dowodzie nadania przesyłki z ofertą.

4. Do złożonej oferty należy dołączyć oryginały następujących dokumentów,  a w przypadku składania kopii, potwierdzona za zgodność z oryginałem każda strona dokumentu przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym potwierdzający  umocowanie osób go reprezentujących;

b) w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w KRS statut organizacji lub inny dokument określający cele i zadania organizacji, władze organizacji i sposób reprezentacji organizacji na zewnątrz,

c) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych (nie będzie honorowane oświadczenie o spełnieniu wymogu   złożone przez organizację ubiegającej się o powierzenie zadania );

d) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi lub innymi osobami posiadającymi kwalifikacje o których mowa w art. 11 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255),

e) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniu ( wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia ),

f) oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów (wg załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia),

g) oświadczenie o braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej ( wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia ).

5. Oferty złożone po terminie, przesłane faxem lub pocztą elektroniczną, złożone na niewłaściwych formularzach, niekompletne, nieczytelne lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

6. Po złożeniu oferty nie przewiduje się możliwości jej uzupełnienia o brakujące dokumenty lub wnoszenia poprawek i uzupełnień do złożonych dokumentów.

7. Złożenie oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizacje zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

VI. TRYB, KRYTERIA ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

1. Powiat Parczewski powierzy realizację zadania podmiotowi wyłonionemu w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Parczewie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 16 listopada 2016 r.

2. Komisja Konkursowa, której skład zostanie określony uchwałą Zarządu Powiatu w Parczewie dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Przy ocenie merytorycznej stosować będzie następujące kryteria:.

a) zawartość merytoryczną oferty (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania)- ocena 0- 10 pkt;

b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; – ocena 0- 10 pkt ;

c) dotychczasowe doświadczenie organizacji w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu ( ponad okres 2-lat) - ocena 0-5 pkt;

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje wytypowanych osób (posiadanie odpowiedniego potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego)- ocena 0-10 pkt;

d) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach – ocena 0- 3 pkt.;

4. Decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Powiatu w Parczewie, w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Do uchwały Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

5. O wyborze oferty, organizacja pozarządowa, której ofertę wybrano zostanie powiadomiona pisemnie, e –mailem lub telefonicznie.

6. Informację o wynikach konkursu wraz z listą organizacji biorących udział w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie  oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ulicy Warszawskiej 24.

7. Oferty wraz z dołączoną dokumentacją nie będą po zakończeniu konkursu zwracane oferentom.

VII. ZAWARCIE UMOWY.

1. Podstawą do zawarcia umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 będzie uchwała Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji. Umowa określi szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

2. Organizacja pozarządowa, której ofertę wybrano zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy do:

a) przedstawienia kserokopii umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust.3 pkt. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w przypadkach gdy do złożonej oferty została załączona promesa jej zawarcia. Kserokopie należy dostarczyć wraz z oryginałem celem jej uwierzytelnienia,

b) oświadczenie o zgodności złożonych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych rejestrów i ewidencji o ich zgodności ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

3.Organizacja ma obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

VIII. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i dotacjach przekazanych na ich realizację:

W 2015 r. i 2016 r. wartość zadań publicznych z powyższego zakresu wynosiła – 0,00 zł. Zadanie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest realizowane przez Powiat Parczewski w 2016 r. z powodu niewyłonienia organizacji do prowadzenia tego zadania.

IX. Dodatkowe informacje

Zarząd Powiatu może unieważnić konkurs ofert w przypadku nie złożenia żądanej oferty lub gdy wszystkie oferty nie będą spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Informację o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana w taki sam sposób jak ogłoszenie o konkursie.