Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 stycznia 2017

O g ł o s z e n i e

     Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendium na 2017 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury  i opieką nad zabytkami.
     Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

  • muzyka,
  • plastyka,
  • fotografia,
  • teatr,
  • film,
  • literatura,
  • opieka nad zabytkami.

 Szczegółowe warunki uzyskania stypendium określa Uchwala Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu  w Parczewie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami oraz określenia ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  z 2014 r.  poz . 329 z późn. zm.).

     Obowiązujący termin składania wniosków zgodnie z regulaminem upływa 31 stycznia 2017 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (lub wpływu) wniosku do Starostwa Powiatowego w Parczewie. Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie pokój nr 28 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Parczewie 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24. Prosimy o dopisek na kopercie:
„Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na 2017 rok”
     Informacje i dokumenty do pobrania: regulamin, wniosek o stypendium, sprawozdanie z realizacji programu stypendium znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.powiat.parczew.pl.
Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie tel. 83 355 16 51 lub 83 355 15 90.

Pliki do pobrania