Zawiadomienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2017

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

     Konsultacje będą trwały od 3 kwietnia 2017 r. do 17 kwietnia 2017 roku, prowadzone w formie badania ankietowego drogą elektroniczną. Wypełnione ankiety należy przesyłać na adres zdrowie@parczew.pl , oswiata@parczew.pl
Projekt uchwały Rady Powiatu w Parczewie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie zostanie umieszony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie: www.powiat.parczew.pl
Brak wyrażenia opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia przez upoważnioną organizację.

Pliki do pobrania