Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie ws.przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2018

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie  nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego.
Przedmiot przetargu obejmuje:
1. Nieruchomość,  oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2800 o pow. 1874m2 , objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5  prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 83 462,00 zł netto (słownie : osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote) wadium – 4 173,10 zł.
2. Nieruchomość,  oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2790 o pow. 1512 m2, objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5    prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  68 460,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) wadium – 3 423,00 zł.

3. Nieruchomość,  oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2792 o pow. 1334 m2, objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  64 231,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych) wadium – 3 211,55 zł.  
4. Nieruchomość,  oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2794 o pow.987m2 , objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5  prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 58 628,00 zł netto (słownie : pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) wadium – 2 931,40 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z poźn. zm.) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%
W miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego miasta Parczew nieruchomości te oznaczone symbolem MN, przeznaczone są do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 10 lipiec 2017 r., drugi przetarg odbył się dnia 16 października 2017 r.

Trzeci przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wpłacenie wadium przelewem środków pieniężnych  w ustalonej wysokości z dopisaniem nr działki, które winno być wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Parczewie  nr 63 8042 0006 0000 3535 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Parczewie w terminie do dnia 12 lutego 2018 r.
Za termin uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Starostwa.
2. Przedłożenie komisji przetargowej, przed otwarciem przetargu, dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych lub aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących – podmiot -  w przypadku osób prawnych .
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w Sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie  po zamknięciu przetargu.
Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a  wadium ulega  przepadkowi  na rzecz sprzedającego w przypadku  jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpiła bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty  jednorazowo ostatecznej  ceny sprzedaży najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej i ponosi koszty notarialne  związane z nabyciem nieruchomości.
Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej .
O  wysokości  postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Zarząd Powiatu w Parczewie  zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 pokój nr  34  lub pod nr telefonu 83  355-15-91.

M.Kopiś