Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2018

     Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz w związku z „Rocznym programem współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” przyjętym uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej:

  1. zawodów i rozgrywek sportowych oraz wspieranie udziału dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym,
  2. dofinansowania imprez rekreacyjno-sportowych,
  3.  upowszechnianie sportu masowego poprzez szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych z terminem realizacji od 3 kwietnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r., których zasady i tryb określa załącznik do niniejszej uchwały.

Rodzaj zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, których dotyczy przedmiot konkursu, odpowiada celom „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".
Na wsparcie realizacji zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Powiatu Parczewskiego przeznacza środki finansowe w wysokości 20 000,- zł  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w tym:

  • zadanie 1)  -  8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
  • zadanie 2)  -  8 000,00  zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
  • zadanie 3) -   4 000,00. zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Parczewskiemu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.