Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2018

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz w związku z „Rocznym programem współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” przyjętym uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w zakresie prowadzenia ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego  i interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Parczewskiego z terminem realizacji od 3 kwietnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r., których zasady i tryb określa załącznik do niniejszej uchwały.
Rodzaj zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, których dotyczy przedmiot konkursu, odpowiada celom „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".
Na wsparcie realizację zadań wybranych w ramach konkursu, Zarząd Powiatu Parczewskiego przeznacza środki finansowe w wysokości 25000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Parczewskiemu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.