Ogloszenie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2018

     Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ), art. 15 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018, poz. 450) w związku z uchwałą Nr 96/487/2018 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 3 kwietnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. oraz w związku z uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1 Dokonuje się wyboru oferty oraz podmiotu po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej i udziela się dotacji w formie wsparcia -zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały