Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej finansowanego z budżetu Powiatu Parczewskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2018

     Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz.450 ) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:
§1  1. Zatwierdza się sprawozdanie końcowe przedstawione przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES , ul. Niecała 4/5a , 20-080 Lublin z realizacji w 2017 r. zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej w okresie od 1 kwietnia 2017r. r. do 15 grudnia 2017 r. pn. „Prowadzenie ośrodka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej w Parczewie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej "

2. Dotacja Powiatu Parczewskiego przeznaczona na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosiła 25.000,00 zł. Kwota dotacji rozliczona przez Stowarzyszenie wynosi 25 000,00 zł.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Parczewskiemu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.