Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych w 2017 r. z zakresu kultury fizycznej finansowanych z budżetu Powiatu Parczewskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2018

     Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r., poz. 450 ) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:
§1 1. Zatwierdza się sprawozdanie końcowe przestawione przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Rada Powiatowa w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew z realizacji w 2017 r. zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej: w okresie od 1 marca 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. pn. „Organizacja X Powiatowych Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych i udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych szczebla wojewódzkiego".

2. Dotacja Powiatu Parczewskiego przeznaczona na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosiła 10.000,-zł. Kwota dotacji rozliczona przez Stowarzyszenie wynosi 10.000,- zł.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Parczewskiemu.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.