Życie jest najcenniejsze więc Ty wyprzedź RAKA!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2018

Z przyjemnością informujemy, że nasz Szpital uzyskał kolejną dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020:

 

„Profilaktyka i diagnostyka jelita grubego w podregionie bialskim”

 

Projekt jest przeznaczony dla 600 osób z powiatów: parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Okres realizacji Projektu: 01.06.2018 r. - 31.10.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost i utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 25-65 lat, które z przyczyn zdrowotnych w zakresie raka jelita grubego są zagrożone utratą i brakiem zatrudnienia, poprzez profilaktykę i diagnostykę raka jelita grubego na terenie w podregionie bialskim województwa lubelskiego.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu głównego poprzez kompleksowe, wysokiej jakości wsparcie udzielane uczestnikom projektu w ramach zaplanowanych zadań, których ostatecznym celem będzie zwiększenie liczby działań zdrowotnych negatywnie wpływających na rynek pracy.

Planowane efekty:

a) zwiększenie odsetka osób u których wykryto raka jelita grubego we wczesnym stadium,

b) zwiększenie odsetka wyleczalności,

c) obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,

d) obniżenie umieralności na raka jelita grubego,

e) obniżenie kosztów leczenia raka jelita jelita grubego w skali kraju.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 492 026,25 PLN, z czego 94,15% (463 242,72 PLN) zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym, 418 222,31 PLN zostanie dofinansowane z UE, natomiast wkład własny naszego szpitala wyniesie 5,85% (28 783,53 PLN).

Główne zadania Projektu obejmują:

a) działania informacyjne i opieka nad pacjentem (rekrutację osób zagrożonych wystąpieniem raka jelita grubego),

b) badania przesiewowe (przeprowadzenie diagnostyki jelita grubego u rekrutowanych osób – badanie kolonoskopowe),

c) działania edukacyjne (przeprowadzenie działań profilaktyki edukacyjnej wśród osób   po przeprowadzeniu diagnostyki jelita grubego – spotkania edukacyjne).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

a) Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew,

b) Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych na rzecz rozwoju i Doskonalenia Zawodowego Nostrum, ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

a) będące w wieku od 50 r.ż. do 65 r.ż. niezależnie od wywiadu rodzinnego,

b) będące w wieku od 40 r.ż. do 49 r.ż., jeśli u jednego krewnego I stopnia rozpoznano raka jelita grubego w wieku powyżej 60 r.ż.

c) będące w wieku od 25 r.ż. do 49 r.ż., jeśli u jednego krewnego I stopnia rozpoznano raka jelita grubego w wieku powyżej 60 r.ż., lub z rodziny, w której występuje Zespół Lyncha  (z potwierdzeniem rozpoznania z poradni genetycznej na podstawie tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego wyniku badania genetycznego). Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane badanie kolonoskopowe co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona   z wykonywania kontrolnych kolonoskopii.

 

Kwalifikacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na niniejszej stronie internetowej lub w Punkcie Rekrutacyjnym Projektu oraz w Biurze Projektu).

Realizacja Projektu odbywa się według Harmonogramu.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w poniższych punktach:

Biuro Projektu

Pracownia Endoskopowa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, tel.: 83 355 21 52

- czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:25 do 15:00.

Punkt Rekrutacyjny

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136,  21-200 Parczew, tel.: 83 355 22 02

- czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00

 

Miejsce wykonywania badań przesiewowych

Pracownia Endoskopowa, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie,  ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew

- poniedziałek (8:00 – 20:00), wtorek (16:30 – 20:00), środa (8:00 – 14:00), czwartek (8:00 – 10:00 18:00 – 20:00), piątek (8:00 – 15: 00), sobota (14:00 – 20:00)

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat informacyjny

    Plakat informacyjny