Ogłoszenie stomatolog

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2020

OGŁOSZENIE

w sprawie propozycji współpracy w zakresie realizacji opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Parczewski

            Starosta  Parczewski  uprzejmie zaprasza lekarzy dentystów /stomatologów  do  współpracy    w zakresie realizacji postanowień art.12 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078).

 

  1. I.       Miejsce realizacji zadań przez lekarza dentystę / stomatologa  zwanego w dalszej części „Lekarzem”

     Gabinet dentystyczny prowadzony przez lekarza dentystę/stomatologa w Parczewie.

  1. II.                Odbiorcy zadań :

      Uczniowie  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Parczewski  zwanych dalej szkołami:

1)      I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, ul. A. Mickiewicza 5

2)      Zespół Szkół  im. Stanisława  Staszica w Parczewie,  ul. Wojska Polskiego 1

  1. III.              Wstępne wymagania wobec lekarza dentysty/stomatologa

 

1)      posiadanie prawa wykonywania zawodu  lekarza dentysty/stomatologa

2)      wykonywanie świadczeń  ogólnostomatologicznych dla uczniów szkół do ukończenia  18 roku życia w prowadzonym przez siebie  gabinecie stomatologicznym,

3)      wykonywanie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów szkół do ukończenia  19 roku życia w prowadzonym  przez siebie gabinecie  stomatologicznym,

4)      przystąpienie do konkursu na udzielenie  świadczeń  zdrowotnych w zakresie stomatologii   dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,

5)      rzetelne wykonywanie usług stomatologicznych w oparciu o wiedzę , umiejętności oraz postęp  w tej dziedzinie medycyny , zgodnie z umową  zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia,

6)      realizowanie we współpracy  ze szkołą edukacji zdrowotnej i promocji  zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów ,

7)      niepobieranie opłat od  uczniów  lub od ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszego  ogłoszenia,

8)      zachowanie w tajemnicy informacji i danych  podległych ochronie  na mocy przepisów ustawowych, a także określonych jako niejawne. Przedmiotowe zobowiązanie obowiązuje również po rozwiązaniu lub ustaniu stosownego porozumienia w przedmiotowej sprawie ,

9)      zaopatrywanie się we własnym zakresie w materiały i artykuły medyczne , leki oraz inne materiały i usługi niezbędne  do prawidłowego wykonywania zadań  wynikających z niniejszego ogłoszenia , w tym m.in. odzież robocza  zgodna  z aktualnymi wymogami, aktualne szkolenie z zakresu BHP, aktualne badania profilaktyczne , czy ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków NW,

10)  powiadomienie szkół  i uczniów o przewidywanym czasie trwania przerw w pracy gabinetu dentystycznego z  powodu nieobecności  lekarza wynikającej z choroby , urlopu, awarii sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie świadczeń stomatologicznych,

11)  przekazywania szkołom  na wniosek dyrektora okresowych informacji na temat liczby uczniów , którym udzielono świadczeń w gabinecie stomatologicznym.

 

  1. IV.             Wstępne zobowiązania Powiatu Parczewskiego w zakresie objętym niniejszym  ogłoszeniem:

Powiat Parczewski zobowiązuje się do współpracy z Lekarzem, za pośrednictwem szkół w zakresie:

1)   udzielania świadczeń stomatologicznych uczniom szkół,

2)   edukacji  zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki  próchnicy   zębów u uczniów

  1. V.                Finansowanie świadczeń  stomatologicznych  będących przedmiotem niniejszego ogłoszenia :

Na warunkach umów zawartych przez Lekarza  na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu stomatologii finansowych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia .

  1. VI.             Planowany okres realizacji zadania :

Okres realizacji zadania zostanie ustalony  przez Strony porozumienia  z zastrzeżeniem , że każda ze Stron może  z ważnych powodów rozwiązać porozumienie za jednomiesięcznym  wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego, bez obowiązku zapłaty odszkodowania . Za ważne powody Strony uznają:

a)       nieuzyskanie przez Lekarza kontraktu w Narodowym  Funduszu Zdrowia  w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w prowadzonym przez siebie  gabinecie  stomatologicznym,

b)      zaprzestanie  finansowania  świadczeń  przez Narodowy Fundusz Zdrowia  lub inne organy,

c)      wypowiedzenie umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

d)     utratę możliwości wykonywania zawodu lekarza dentysty/stomatologa ,

e)      inne okoliczności , których Strony nie mogły przewidzieć przy zawieraniu porozumienia.

  1. VII.          Dodatkowe informacje:

1)   Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji  i Spraw Społecznych Starostwa powiatowego w Parczewie pod numerami  telefonu    (83) 355-16-54  lub   (83)  355-15-90  od poniedziałku do  piątku  w godz. 7.30 – 15.30.

2)  Wstępne deklaracje współpracy – z określeniem własnych warunków  współpracy oraz  wskazaniem , której szkoły dotyczy deklaracja współpracy – należy składać  na piśmie na adres : Starostwo Powiatowe w Parczewie, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych  ul. Warszawska 24,  21-200 Parczew w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Pliki do pobrania