POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu parczewskiego w 2018 roku

8 marca 2018


Podstawa prawna;

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254)
2) Zarządzenie Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowe, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich.

Kwalifikacji wojskowej podlegać będą
:

  1. mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności   do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1997-1998 r., które:

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ POWIATU PARCZEWSKEIGO W 2018 R.

  1. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej:  Starostwo Powiatowe w Parczewie, (Sala Konferencyjna) ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
  2. Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej: 9 kwietnia 2018 r. zakończenie kwalifikacji 19 kwietnia 2018 r.
  3. Plan kwalifikacji wojskowej dla gmin powiatu parczewskiego;
L.p. Data Miasto Gmina
1. 09.04.2018 Parczew
2. 10.04.2018 Parczew
3. 11.04.2018 Parczew, Dębowa Kłoda
4. 12.04.2018 Parczew, Siemień
5. 13.04.2018 Sosnowica, Milanów
6. 16.04.2018 Jabłoń
7. 17.04.2018 Jabłoń, Podedwórze
8. 18.04.2018 Kobiety
9. 19.04.2018 Dzień dodatkowy

JAK PRZEBIEGA KWALIFIKACJA WOJSKOWA?

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz dokładne poinformowanie o przebiegu całej procedury.
Drugi etap kwalifikacji wojskowej to tworzenie ewidencji na podstawie dokumentów oraz rozmowy. Następnie, komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w przedstawione dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.
Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży także obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ?

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.