POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Zarządzenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości, z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

23 maja 2018

     Na podstawie art.35 ust.l i 2 w związku z art.l 1 ust.l, art.13 ust.2 i 2a, art.23 ust.l pkt 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121) oraz Zarządzenia nr 84 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny udziałów Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości zarządza się, co następuje:
§1 1. Przeznaczam do dokonania darowizny na rzecz Poleskiego Parku Narodowego z siedzibą w Urszulinie oddanych w użytkowanie wieczyste ww. parku narodowego udziałów Skarbu Państwa :
- 1/3 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0012 -Pieszowola, gm. Sosnowica, oznaczonej jako działki nr 248/1, nr 248/2, nr 248/3, nr 248/4 o łącznej powierzchni 0,8373 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU 1 W/00027652/0,
- 1/2 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pieszowola, gm. Sosnowica, oznaczonej jako działka nr 236 o pow. 1,3505 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU1 W/00047660/5,
- 1/3 części we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Pieszowola, gm. Sosnowica, oznaczonej jako działka nr 235 o pow.0,9774 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LU 1 W/00047659/5.

2. Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2 Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Parczewie. Ponadto, informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.spparczew.bip.lubelskie.pl oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl
§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Parczewie.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sratosta Parczewski