POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku na terenie powiatu parczewskiego.

24 stycznia 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020 r.

Kwalifikacja Wojskowa 2020Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku na terenie powiatu parczewskiego.

Podstawa prawna

1)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981).

2)  Zarządzenie Nr 21 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. dotyczy:

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej

W przypadku, gdy komisja lekarska, po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, badaniom specjalistycznym, obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe i wynika z art. 26 ustawy.

Powiatowa komisja lekarska wyda każdej osobie pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalając jedną z kategorii zdolności. Osoba niezadowolona z orzeczenia może wnieść odwołanie do wojewódzkiej komisji lekarskiej - w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia (lub skutecznego jego doręczenia). W trakcie biegu tego terminu, każda ze stron postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania (na piśmie), a z chwilą złożenia takich oświadczeń przez wszystkie strony, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne. Strony, składając takie oświadczenia, zrzekają się również prawa do wniesienia skargi do sądu – art. 13 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wojewódzka komisja lekarska, rozpatrując odwołanie, może wezwać osobę do osobistego stawienia się w siedzibie komisji, poddać ją kolejnym badaniom lekarskim, zażądać przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu (60) lat życia.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ POWIATU PARCZEWSKEIGO W 2020 r.

1. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej:

 Starostwo Powiatowe w Parczewie,

(Sala Konferencyjna) ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

2. Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej:

17 lutego 2020 r. zakończenie kwalifikacji; 26 lutego 2020 r.

3. Plan kwalifikacji wojskowej dla gmin powiatu parczewskiego;

Lp.

data

Miasto/gmina

 
 

1

2

3

 

1.

17.02.2020

Parczew

 

2.

18.02.2020

Parczew

 

3.

19.02.2020

Parczew

 

Jabłoń

 

4.

20.02.2020

Jabłoń

 

5.

21.02.2020

Sosnowica

 

Siemień

 

6.

24.02.2020

Dębowa Kłoda

 

Podedwórze

 

7.

25.02.2020

Milanów

 

8.

26.02.2020

kobiety

 

Mirosław Bloch