POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Parczewie
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
tel.: 83 355 15 93
fax.: 83 355 06 73
e-mail: rzecznikkonsumentow@parczew.pl
Miejsce przyjmowania interesantów: pokój 39, (II. piętro)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Parczewie przyjmuje konsumentów:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30 
Środa
13.00 - 15.00
P
iątek 13.00 - 15.00

KOMPETENCJE RZECZNIKA KONSUMENTÓW
Powiatowy rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów - czyli osób fizycznych, które zawierają umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do zakresu zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

Organizacyjno-prawne podstawy działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW


NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA
25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Ustawa ta uregulowała na nowo, uporządkowała przepisy dotyczące praw konsumentów i odpowiadające im obowiązki przedsiębiorców w umowach zawieranych z konsumentami. Nowa ustawa uchyliła obowiązujące do tej pory a rozsiane przepisy tj. ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.) Przez dokonanie tych zmian przepisy prawa konsumenckiego stały się bardziej czytelne i przejrzyste.
Zmienione przepisy upraszczają poruszanie się po przepisach dotyczących konsumentów – uchylając 2 ustawy, zastępując jedną ustawą o prawach konsumenta, która dodatkowo zmienia i wprowadza znaczną część istniejących a często również rozszerzonych rozwiązań dotyczących praw konsumentów do kodeksu cywilnego. W szczególności zwrócić należy uwagę, iż do umów z udziałem konsumentów od 25 grudnia 2014r. mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Do tego czasu na mocy art. 1 ust. 4 z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176) przepisy te nie miały zastosowania do umów zawieranych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Artykuły

Najczęściej zadawane pytania dotyczące reklamacji wad fizycznych rzeczy

8 stycznia 2019

Poniżej Rzecznik przedstawia najczęściej zadawane przez konsumentów pytania dotyczące reklamacji wad fizycznych rzeczy, wraz z odpowiedziami.

Czytaj więcej o: Najczęściej zadawane pytania dotyczące reklamacji wad fizycznych rzeczy

Czy konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w zwykłym sklepie stacjonarnym w terminie 14 dni (bez podania przyczyny) i zwrócić nabytą rzecz?

8 października 2018

Konsument pyta: - Czy konsument jako kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w zwykłym sklepie stacjonarnym w terminie 14 dni (bez podania przyczyny) i zwrócić nabytą rzecz? Nabyłem w zwykłym sklepie stacjonarnym fotel. Jednakże po ustawieniu go w domu stwierdziłem, że mi się jednak nie podoba. Czy mogę go skutecznie zwrócić do sklepu i żądać zwrotu pieniędzy?

Czytaj więcej o: Czy konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w zwykłym sklepie stacjonarnym w terminie 14 dni (bez podania przyczyny) i zwrócić nabytą rzecz?

Rękojmia a gwarancja

24 lipca 2018

W obrocie konsumenckim często popełnianym błędem przez strony umów  sprzedaży (zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców) jest łączenie, bądź wymienne używanie pojęć „rękojmia” lub „gwarancja”, w przypadku składania reklamacji w związku z wystąpieniem wad towaru. Częściej używane jest pojęcie „gwarancji”. Potoczne rozumienie tych pojęć jest zatem tożsame, co nie jest poprawne, a przy tym może skutkować naruszeniem praw kupujących, zwłaszcza będących konsumentami.

Czytaj więcej o: Rękojmia a gwarancja