Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W PARCZEWIE - I INSTANCJA


Zarządzeniem Nr 19/99 Starosty Powiatu Parczewskiego z dnia 14 grudnia 1999 roku został powołany z dniem 1 stycznia 2000 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie.

Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Szpitalna 2a
21-200 Parczew
tel. 83 355 15 82
e-mail: pzon@parczew.pl

Podstawa prawna orzecznictwa:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr. 123 poz. 776 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003r. Nr. 139 poz. 1328)
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (dz. U. z 2002r. Nr. 17 poz. 162)

Powiatowy Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o:

 1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia dla celów:
  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • świadczenia pielęgnacyjnego
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - korzystania z karty parkingowej
  • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (art.5 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych)
  • uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze

 2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia dla celów:
  • odpowiedniego zatrudnienia
  • szkolenia
  • uczestnictwa w terapii zajęciowej
  • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji(korzystanie z usług socjalnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)
  • korzystania z karty parkingowej
  • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
  • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
  • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego
  • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
  • korzystania z innych ulg np. ulga rehabilitacyjna w urzędzie skarbowym.

 3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy powinna zgłosić się do Powiatowego Zespołu w celu pobrania odpowiedniego wniosku i zaświadczenia lekarskiego. Po wypełnieniu tych dwóch dokumentów, osoba dołącza kopię swojej dokumentacji medycznej leczenia i cały komplet składa w biurze Zespołu. Wniosek jest rozpatrywany nie później niż miesiąc od dnia jego złożenia. O jego terminie wnioskodawca jest powiadamiany listownie na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wniosek jest rozpatrywany przez skład orzekający, którego członkami są: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

Wniosek o wydanie orzeczenia może też złożyć osoba, która posiada już prawomocne orzeczenie (np. lekarza orzecznika ZUS), ale nie zawiera ono przyczyny niepełnosprawności. Ustalenie charakteru niepełnosprawności pozwoli jej korzystać z ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Aby uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć do zespołu wypełniony wniosek wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku osób powyżej 16 roku życia kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i jednym zdjęciem osoby zainteresowanej.

Informujemy,że w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, od dnia 1 stycznia 2010 r. legitymacje osób niepełnosprawnych mogą być wydawane wyłącznie na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

KARTA PARKINGOWA

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Kartę parkingową wydaje się:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z kodem 05-R, 10-N, 04-O mającej znacznie ograniczone możliwości poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa służy do parkowania na miejscach specjalnie wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych ( tzw. kopertach) oraz można niestosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju w zakresie określonym ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Aby otrzymać kartę parkingową należy złożyć:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej;
 • prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uprawniające do uzyskania karty parkingowej;
 • aktualna fotografię;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, informujemy że, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.