Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Biała Niedziela w Jabłoniu

24 maja 2016
Powiększ zdjęcie

Akademia w rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

12 maja 2016

     71  rocznicę zakończenia II wojny światowej w powiecie parczewskim rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów w miejscach pamięci poległych na terenie powiatu.
     Przedstawiciele samorządu powiatowego, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Parczewie, uczniowie ZSP w Parczewie, I LO Parczew  z nauczycielami i dyrekcją oraz zaproszeni goście spotkali się w Sali konferencyjnej starostwa aby wspólnie przeżywać wydarzenia sprzed lat.

E. Rudkowska
Czytaj więcej o: Akademia w rocznicę zakończenia II Wojny Światowej

Zawiadomienie

10 maja 2016

     Lider Projektu działając na podstawie pkt. 11 Procedury konkursowej zawartej w Ogłoszeniu o otwartym konkursie na wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 poz. 217).

Czytaj więcej o: Zawiadomienie

Spotkanie informacyjne programu „Europa dla obywateli” 2014-2020

6 maja 2016

Informacja w sprawie dopłat do materiału siewnego

26 kwietnia 2016

Komunikat

20 kwietnia 2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście łub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.
Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.
Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na strome internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Czytaj więcej o: Komunikat

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie

6 kwietnia 2016

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie

6 kwietnia 2016

Rozpoczyna się realizacja zadania . pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Kopina - Milanów na odcinku od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy i budowy chodnika i zjazdów”

5 kwietnia 2016

Informujemy, że w dniu 17 marca 2016 roku podpisana została umowa z Wojewodą Lubelskim Panem Przemysławem Czarnkiem w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizacje zadania . pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Kopina - Milanów na odcinku od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy i budowy chodnika i zjazdów”.
W dniu 1 kwietnia 2016 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych  - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna.
Roboty budowlane związane z przebudową planowane są do realizacji w okresie do 15 lipca 2016 roku.

Czytaj więcej o: Rozpoczyna się realizacja zadania . pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1228L Kopina - Milanów na odcinku od km 17+030 do km 22+503 w zakresie przebudowy jezdni oraz przebudowy i budowy chodnika i zjazdów”

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYŁONIENIE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

30 marca 2016

PREAMBUŁA

PowiatParczewskiw oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYŁONIENIE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA

24 marca 2016

     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie informuje, że w ramach wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy w dniu dzisiejszym 24 marca 2016 r. o godz. 12.00 będzie podany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności miasta Parczew – ciągły dźwięk syren trwający 1 minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Czytaj więcej o: INFORMACJA
Powiększ zdjęcie

Statuetki „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015” przyznane

22 marca 2016

   W sobotę 19 marca w parczewskiej restauracji „Alma” odbyła się Gala „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”. Uroczystość rozpoczęła się od występu Weroniki Chilczuk stypendystki Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Zarządu Powiatu Parczewskiego, akompaniowali jej  Konrad Sikora i Michał Jastrzębski.
   Przybyłych gości powitał Adam Domański Wicestarosta Parczewski, zaś w roli konferansjera wystąpiła Anna Ignatowicz Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie.
Swoją obecnością zaszczycili nas Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Mikołaj Suszyk przewodniczący Lubomelskiej Rejonowej Rady w Lubomlu obwód Wołyński z delegacją, członkowie Zarządu Powiatu Parczewskiego, burmistrz Parczewa, wójtowie i przewodniczący rad gmin powiatu parczewskiego, a także przedsiębiorcy, kierownicy jednostek organizacyjnych i pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie.
Sobotnia uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Lubelszczyzny” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Tekst: E. Rudkowska, Foto: Zbyszek Słowik
Czytaj więcej o: Statuetki „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015” przyznane

Nabór wniosków w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016

10 marca 2016

     Informujemy, iż decyzją Zarządu PFRON zostały zatwierdzone procedury realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2016.
    Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:
1. obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D - likwidacj a barier transportowych;
4. obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszar F - tworzenie warsztatów terapii zaj ęciowej;
6. obszar G - skierowane do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016