Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Informuje się organizację pozarządowe o możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018
§ 2. Treść ogłoszenia o naborze na członków do prac w komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.