POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

Dom Pomocy Społecznej w Kalince


Dom Pomocy Społecznej
w Kalince

Kalinka 12 -13
21-205 Jabłoń

tel. 83 356 14 05
tel. 83 356 14 72
e-mail: dpskalinka@interia.pl
www: www.dpskalinka.bip.lubelskie.pl


Dom o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych
Liczba miejsc: 92

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593) prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54, ust.1). Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby (art. 59, ust. 1). natomiast decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Kalince wydaje z upoważnienia Starosty Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązani są w kolejności:

Bliższych informacji na temat uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej udzielają:

Polecamy zajęcia terapeutyczne: